Ημερίδα ΣΥ.ΚΑ.Π.Σ. -

"Η AI  ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ"-version 1.0, 

Video1 Video2 επεξεργασίας εικόνας, by George C. TriantafyllouΌλη η ομιλία

UNESCO (2021) Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence. Paris, UNESCO. Available at: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137

IMG ai

Ημερίδες στη Δ.Ε. Ξάνθης, Δ.Ε. Ροδόπης, καθώς και στις Σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Σερρών:

"Η Τ.Ν. στην Εκπαίδευση" (version3.0) , Video1- επεξεργασίας εικόνας. 


Κάποιες εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης (Τ.Ν - Α.Ι.)

α/α Περιγραφή Εφαρμογή
1 Παράγει φυσική γλώσσα - Solves anything chatGPT
2 Εικόνες από κείμενο - Generates Art

Midjourney, StyleGan

3 Βίντεο από κείμενο - Generates Video Synthesia
4 Επεξεργασία βίντεο

Soundraw, Pictory

5 Παράγει μουσική -Generates music Starryai
6 Δημιουργεί Avatars

Pictory, Starrytars

7 Μουσική από κείμενο ή φωνή

MurtAI, Wav2Lip

8

Γράφει άρθρα - Writes anything

Hypotenuse, Writesonic

9 Βελτίωση ήχου Podcastle
10 Generates code Replit
11 Generates tiktoks Fliki
12 Generates ppt SlidesAI
13 Edit pictures Remini
14 Summarize Notes Wordtune

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μηχανική Μάθηση και πολλές Δραστηριότητες για μαθητές (βλέπε Φύλλα Εργασίας)

Παραδείγματα που δημιουργήθηκαν με το Synthesia (από υλικό που "τραβήχτηκε" από την ιστοσελίδα του Γιώργου Τριανταφύλλου)

Παράδειγμα1, παράδειγμα2