Σύμφωνα με τον Ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83, τεύχος Α΄, άρθρο 66, παράγραφος 14, «Το διδακτικό ωράριο των υπευθύνων εργαστηρίων τομέων και ειδικοτήτων των Ε.Κ. και ΕΠΑ.Λ. μειώνεται κατά δύο (2) διδακτικές ώρες από το ισχύον κάθε φορά διδακτικό ωράριο για τον εκπαιδευτικό, με κατώτερο όριο τις δεκαοκτώ (18) ώρες, εφόσον με βεβαίωση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας προς τον Διευθυντή της οικείας ΔΔΕ διαπιστώνεται η λειτουργία αντίστοιχου εργαστηρίου».

Σύμφωνα με τον Ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83, τεύχος Α΄, άρθρο 66, παράγραφος 14) «Για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν οριστεί υπεύθυνοι εργαστηρίων: α) πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή β) πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή γ) φυσικών επιστημών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν προβλέπεται μείωση διδακτικού ωραρίου και αναλαμβάνουν την ευθύνη του εργαστηρίου ως αποκλειστική εξωδιδακτική απασχόληση κατά την κατανομή των εργασιών από το σύλλογο διδασκόντων». Επισημαίνεται ότι με την ανάληψη της ευθύνης, των Εργαστηρίων Πληροφορικής ή Φυσικών Επιστημών των σχολικών μονάδων από εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι εν λόγω εκπαιδευτικοί δεν αναλαμβάνουν καμία άλλη εξωδιδακτική εργασία της σχολικής μονάδας.

         ΘΕΜΑ: «Επιλογή και αρμοδιότητες Υπεύθυνου/ης Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Y.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.)»

       Χωρισμός τμήματος Πληροφορικής στο Γυμνάσιο

       Χωρισμός τμήματος Πληροφορικής στο ΓΕΛ-άρθρο 116 για Γ ΓΕΛ 

Τα μαθήματα Πληροφορικής της Α' και Β' ΓΕΛ χαρακτηρίζονται μεν εργαστηριακά, όμως για τον μέγιστο αριθμό μαθητών ισχύει ό,τι ισχύει και για τα τμήματα γενικής παιδείας/επιλογής των ΓΕΛ. Δηλαδή ο μέγιστος αριθμός ανά τμήμα είναι τα 27 παιδιά. 

Εφημερίες