Προαγωγικές-Απολυτήριες Ενδοσχολικές Εξετάσεις Γυμνασίου

Στο γυμνάσιο δεν εξετάζεται η Πληροφορική ενδοσχολικά σε καμία τάξη.

Σε περιπτώσεις όμως: "κατ΄ ιδίαν διδαχθέντων", "κατατακτήριες εξετάσεις" ή εξετ. Σεπτεμβρίου, οι μαθητές εξετάζονται σε 9 ερωτήσεις, από τις οποίες πρέπει να απαντήσουν σε 6.

--

Εγκύκλιος του ΥΠAIΘ Γ2/2839/25.5.94
Όσον αφορά το μάθημα της πληροφορικής οι μαθητές υποχρεούνται να απαντήσουν στις έξι (6) από τις εννέα (9) ερωτήσεις θεωρητικού και εφαρμοσμένου χαρακτήρα. Οι ερωτήσεις εφαρμοσμένου χαρακτήρα δεν μπορούν να είναι περισσότερες από τρεις (3).
Σύμφωνα με το Π.Δ. 429/91, από τα (6) θέματα μη εφαρμοσμένου χαρακτήρα τα τρία (3) το πολύ θα είναι θέματα αναπαραγωγής γνωστικών στοιχείων και τα υπόλοιπα θέματα θα είναι κρίσης. Από τα (3) θέματα εφαρμοσμένου χαρακτήρα το πολύ (1) ή (2) θα είναι θέματα αναπαραγωγής γνωστικών στοιχείων και τα υπόλοιπα κρίσης.
Τα θέματα πρέπει να είναι διατυπωμένα με σαφήνεια, ακρίβεια και λιτότητα και να καλύπτουν όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσμα της εξεταστέας ύλης. Πρέπει ακόμα να συμφωνούν με την ορολογία της τελευταίας έκδοσης του διδακτικού βιβλίου «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» Γ ́ Γυμνασίου
Ο βαθμός δυσκολίας των θεμάτων πρέπει να είναι ανάλογος των δυνατοτήτων των μαθητών και οι απαντήσεις σ’ αυτά να μπορούν να δοθούν με άνεση στο διατιθέμενο χρόνο.

Για περισσότερα στο λινκ


Προαγωγικές-Απολυτήριες Ενδοσχολικές Εξετάσεις ΓΕΛ - Σχολικό Έτος 2022-23

Στο ΓΕΛ εξετάζεται ενδοσχολικά μόνο η Πληροφορική-ᾹΕΠΠ της Γ τάξης

Τρόπος εξέτασης των μαθημάτων ΓΕΛ (Άρθρο 5/104182/Δ2/ΦΕΚ4678/5-9-2022)

Ύλη-Οδηγίες-Τρόπος Αξιολόγησης - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (iep.edu.gr)

Άρθρο 9-Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας του Ν.4692/2020 "Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις".  Τράπεζα Θεμάτων http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida (Εξεταστέα είναι όλη η ύλη)

 

Α’ Λυκείου :

1. Το μάθημα «Ελληνική Γλώσσα» είναι ενιαίο μάθημα με δύο διακριτά διδακτικά αντικείμενα-κλάδους: α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία β) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

2. Το μάθημα «Μαθηματικά» είναι ενιαίο μάθημα με δύο διακριτά διδακτικά αντικείμενα-κλάδους: α) Άλγεβρα β) Γεωμετρία.

3. Το μάθημα «Φυσικές επιστήμες» είναι ενιαίο μάθημα με τρία διακριτά διδακτικά αντικείμενα-κλάδους: α) Φυσική β) Χημεία γ) Βιολογία.

Κάθε κλάδος βαθμολογείται χωριστά. Ο τελικός βαθμός για κάθε μάθημα με κλάδους είναι ο μέσος όρος των τελικών βαθμών των κλάδων του με προσέγγιση δεκάτου.

Τα μαθήματα της Α’ τάξης του Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε δύο (2) ομάδες: α) Η ομάδα Α’ περιλαμβάνει τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις και είναι τα εξής: Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία και Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία), Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία), Ιστορία, Φυσικές Επιστήμες (μόνο οι κλάδοι Φυσική και Χημεία), Αγγλικά β) Η ομάδα Β’ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις.

Β’ Λυκείου :

1. Το μάθημα «Ελληνική Γλώσσα» είναι ενιαίο μάθημα με δύο διακριτά διδακτικά αντικείμενα-κλάδους: α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία και β) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

2. Το μάθημα «Μαθηματικά» είναι ενιαίο μάθημα με δύο διακριτά διδακτικά αντικείμενα-κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία.

3. Το μάθημα «Φυσικές επιστήμες» είναι ενιαίο μάθημα με τρία διακριτά διδακτικά αντικείμενα-κλάδους: α) Φυσική, β) Χημεία και γ) Βιολογία.

Κάθε κλάδος βαθμολογείται χωριστά. Ο τελικός βαθμός για κάθε μάθημα με κλάδους είναι ο μέσος όρος των τελικών βαθμών των κλάδων του με προσέγγιση δεκάτου.

Τα μαθήματα της Β’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε δύο (2) ομάδες: α) Η ομάδα Α’ περιλαμβάνει τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις και είναι τα εξής: Γενικής Παιδείας: Ελληνική Γλώσσα (μόνο ο κλάδος Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία), Ιστορία, Φυσικές Επιστήμες (μόνο ο κλάδος Βιολογία), Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία), Αγγλικά και τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού. β) Η ομάδα Β΄ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις.

Γ’ Λυκείου

Τα μαθήματα της Γ’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε δύο (2) ομάδες: α) Η ομάδα Α’ περιλαμβάνει τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις και είναι τα εξής: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Μαθηματικά (μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), Ιστορία (μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής), και όλα τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού. β) Η ομάδα Β’ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις.

----------------------

Η Υπουργική Απόφαση 101173/Δ2 (ΦΕΚ 4450/τ. Β’/22-08-2022) καθορίζει την ύλη των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για το σχολικό έτος 2022-2023.

Τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα παρακάτω:

Α’  Λυκείου

 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία,
 • Άλγεβρα
 • Γεωμετρία
 • Ιστορία
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Αγγλικά

Β’  Λυκείου

 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 • Ιστορία
 • Βιολογία
 • Άλγεβρα
 • Γεωμετρία
 • Αγγλικά
 • όλα τα μαθήματα των Ομάδων Προσανατολισμού

Γ’  Λυκείου

 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 • Μαθηματικά (μόνο για την Ομ.Προσαν/σμού Ανθρωπιστικών Σπουδών)
 • Ιστορία (μόνο για την Ο.Π. Θετικών Σπουδών-ΣπουδώνΥγείας και Οικονομίας-Πληροφορικής)
 • όλα τα μαθήματα των Ομάδων Προσανατολισμού

--

Στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. (Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο) εξετάζεται ενδοσχολικά, στη Β΄ Τάξη, 

το μάθημα: Λειτουργικά συστήματα και ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων

 


Προαγωγικές-Απολυτήριες Ενδοσχολικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ - Σχολικό Έτος 2022-23

Στο ΕΠΑΛ εξετάζονται ενδοσχολικά τα μαθήματα ειδικότητας της Β΄ & Γ΄ τάξης

Β’ Τάξη: Λειτουργικά συστήματα και ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων

Γ’ Τάξη:

 • Δίκτυα Υπολογιστών

 • Προγραμματισμός Υπολογιστών

 • Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς

 

Καθορισμός διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ' τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2022-2023. Φ6/88415/Δ4/2022/ΦΕΚ 3876/Β/21-7-2022


Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της Α’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.   Αριθμ. Φ4/108535/ΓΔ4/ΦΕΚ4820/13-9-2022

 
Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. Αριθμ. Φ4/833/Δ4/ΦΕΚ13/9-1-2023